Sterilizasyon Uygulamaları | Devlerinaski.com Devlerin Aşkı Devlerinaski

Sterilizasyon Uygulamaları


 • sağlık
 • 01 May 2016
 • devlerinaski
 • Okunma
 • Yorum Yok

S-            Tarihi dönemde bilinmeden yapılan sterilizasyon uygulamaları nelerdir?

C-

 • Mumyalama,
 • Tütsüleme,
 • Tuzlama,
 • Besinlerin ısıtılması,
 • Baharat ilave edilmesi,
 • İçme sularının kaynatılması,
 • Hayvan pisliklerinin gömülmesi,
 • Temas ile hastalıkların geçebileceği bilgisi,
 • Ellerin dezenfeksiyonu işlemleri, tarihsel gelişim içinde izlenmektedir.

S-            Asepsi nedir?

C-           Belirli bir alan yada kullanılacak araç ve gereçleri  hastalığa neden olan mikroorganizmalardan (patojenlerden) arındırma durumu Devlerin Aşkı

S-            Sterilizasyon nedir?

C-           “Dirençli bakteri sporları da dahil olmak üzere mikroorganizmaların tüm canlı formlarının ortadan kaldırılması” işlemi.

S-            Dezenfeksiyon nedir?

C-           İnsanlarda patojen olma özelliği olan mikroorganizmaların uzaklaştırılması.

S-            Dezenfeksiyon çeşitleri nelerdir?

C-

 • Yüksek düzeyde dezenfeksiyon steril vücut alanlarına giren malzemelerde tercih edilir. Yeterli süre beklenildiğinde sporların yok edilmesi dahi sağlanabilir.
 • Orta düzeyli dezenfeksiyon steril olmayan, mukozal bütünlüğünü koruyan bölgelerde kullanılacak bronkoskop, gastroskop gibi aletler için tercih edilir.
 • Düşük düzeyli dezenfeksiyonise deriye temas edecek şekilde kullanılacak elektrot, yüz maskesi, stetoskop gibi aletlerde uygulanır.

S-            Mikro organizma nedir?

C-           Doğal olarak her yerde bulunabilen genellikle tek hücreli, karmaşık enzim yapısı olan; virüs, bakteri, parazit, mantar vb. olarak adlandırılan gözle görülemeyen çok küçük organizmalara denir. 

S-            Normal flora nedir?

C-           İnsan vücudunda, normal koşullarda zarar vermeden onunla birlikte yaşayan mikroorganizma topluluğuna denir. Örneğin boğaz florası, bağırsak florası gibi. 

S-            Patojen mikro organizma nedir?

C-           İnsan ya da hayvan vücudunda hastalık yapabilme yeteneğine sahip mikroorganizmalara denir. 

 

S-            Enfeksiyon nedir?

C-           Enfeksiyon etkenlerinin (mikroorganizmaların) herhangi bir yolla insan veya  Devlerin Aşkı hayvan vücuduna girdikten sonra burada üreyip çoğalarak istenmeyen belirtilerin ortaya çıkması durumuna enfeksiyon denir. 

S-            Enfekte nedir?

C-           Mikroorganizmaların canlı veya cansız ortama bulaşmasına enfekte denir. 

S-            Septisemi nedir?

C-           Dolaşıma karışan enfeksiyon etkeninin kanda üremesi durumuna septisemi denir.

S-            Kontaminasyon nedir?

C-           Kelime anlamı olarak kirlenme, bulaşmayı ifade eder. Temiz bir yüzeye, ortama veya dokuya, kirli bir ortamdan dolaylı olarak kirliliğin taşınmasına, kontaminasyon denir. Hastalık etkeni mikroorganizmanın bulaştığı nesnelere de kontamine denir.

S-            Kuluçka (inkübasyon) süresi nedir?

C-           Enfeksiyon etkeninin konakçıya girdikten sonra, hastalığın tipik belirtilerinin ortaya çıkmasına kadar geçen süredir.

S-            Enfeksiyon zinciri nedir?

C-           Mikroorganizmaların enfeksiyon oluşturabilmesi için tamamlamak zorunda olduğu aşamaların hepsine birden enfeksiyon zinciri denir.

 • Etken (Enfeksiyon etkeni)
 • Rezervuara giriş (Enfeksiyon etkeninin kaynağa giriş yolu)
 • Rezervuar (Enfeksiyon kaynağı)
 • Rezervuardan çıkış (Enfeksiyon etkeninin yayılma yolları)
 • Yeni konakçıya taşınma (Enfeksiyon etkeninin bulaşma yolları)
 • Yeni konakçıya giriş
 • Duyarlı konakçı

NOT       :              Bir etkenin sağlam bir kişiye geçerek enfeksiyon oluşturabilmesi için herhangi bir yolla rezervuardan (kaynaktan) çıkıp doğrudan ya da çeşitli araçlarla (bulaşma yolu ile) uygun bir giriş kapısından konakçıya (sağlam kişiye) ulaşması gereklidir. Bundan sonra hastalığın oluşması, konakçının duyarlı olup olmadığına bağlıdır. Konakçı duyarlı ise enfeksiyon hastalığı oluşur.

S-            Enfeksiyon hastalıklarının oluşum koşulları nelerdir?

C-           Bu üç temel öge enfeksiyon zincirini oluşturur. Enfeksiyon hastalıkları ile  Devlerin Aşkı mücadelede enfeksiyon zincirinin bir halkasının kırılması gerekir.

 • Etken (kaynak)
 • Bulaşma yolu
 • Sağlam kişi

S-            Hastane enfeksiyonu nedir?

C-           Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonlardır. Hasta güvenliği ve sağlık çalışanları için önemli bir tehditdir. Hastaneye yattıktan 48  saat sonra veya taburcu olduktan sonra ilk 10 gün içinde gelişen enfeksiyonlar Hastane Enfeksiyonu  olarak kabul edilir.

S-            Enfeksiyon kontrol programı neleri barındırır.

C-

 • El Hijyeni
 • Standart Önlemler
 • İzolasyon Önlemleri
 • Eğitim
 • Sürveyans
 • Güncel kılavuzların takibi
 • Uygun antibiyotik kullanımı

S-            Hastane enfeksiyonlarının önlenmesine yönelik uygulamalar nelerdir?

C-          

 • Standart önlemler Hastanedeki tüm hastalara tanısına ve enfeksiyonu olup olmadığına bakılmaksızın uygulanması gereken önlemlerdir. Kan ve tüm vücut sıvıları, sekresyonlara, Bütünlüğü bozulmuş deriye, Devlerin aski Mukoz membranlara temas riski olduğunda, standart önlemlere uyulmalıdır.
 • Bulaşma yoluna yönelik önlemler
 • Temas önlemleri
 • Damlacık önlemleri
 • Hava yolu önlemleri

 

S-            Standar önlemler nelerdir?

C-

 • El hijyeni ( hastane enfeksiyonlarını önlemede tek başına en etkili ve önemli yöntemdir. )
 • Eldiven giyme
 • Maske-gözlük (gerektiğinde)
 • Koruyucu önlük (gerektiğinde)
 • Tıbbi atık yönetimi
 • Sağlık personelinin korunması
 • Çevresel kontrol
 • Sterilizasyon ve dezenfeksiyon

S-            Alkol bazlı el antiseptiği kullanımı?

C-

 • Eldiven giymeden önce uygulanan alkol bazlı el antiseptiğinin tam olarak kurumuş olmasına dikkat edilmeli!
 • Tam kuruma sağlanana kadar eller ovalanmaya devam edilmeli
 • Uçucu ve yanıcı olduğu unutulmamalı

S-            Eldiven kullanımın faydaları nelerdir?

C-

 • Personelden hastaya,
 • Hastadan personele veya
 • Bir hastadan diğer bir hastaya
 • Enfeksiyon bulaş riskini azaltan önemli bir bariyerdir.

S-            Eldiven ne zaman giyilir?

C-

 • Kan ve vücut sıvıları, sekresyonlar, mukoz membranlar, bütünlüğü bozulmuş deri ve kontamine olmuş eşya ve çevre yüzeylerine temasta,
 • İnvaziv (hem sağlıklı kişilerde hem de hastalarda gerektiğinde cildin bütünlüğünü bozan girişimlerde bulunma.İğne yapma, ameliyat etme, dikiş atma, sonda takma gibi ) girişimlerde

 

S-            Eldiven kullanımında dikkat edilmesi hususlar nelerdir?

C-

 • Hastadan hastaya geçişte eldiven değiştirilmeli.
 • Aynı hastada kontamine vücut alanından temiz alana geçişte eldivenler değiştirilmeli.
 • Sağlık personelinin ellerinde Devlerinaski kesik, çizik ve çatlakların olması durumunda eldiven giyilmeli
 • Eldiven üzerine el antiseptiği uygulanmamalı veya eldivenli eller yıkanmamalıdır
 • Eldiven kullanımı öncesinde ve sonrasında el hijyeni sağlanmalıdır.

S-            Cerrahi el yıkama nedir?

C-           Hijyenik el yıkanmasından sonra ellerin antiseptik maddelerle yıkanması işlemine cerrahi el yıkama yöntemi adı verilir.

S-            Cerrahi el yıkamanın amacı nedir?

C-

 • Bu yöntemle mikroorganizmaların öldürülmesi ya da üremelerinin durdurulması amaçlanır.
 • Bu yıkama işlemi ile ellerdeki geçici floranın tamamı ve kalıcı floranın büyük bir kısmı ortamdan uzaklaştırılmış olur.
 • Fakat tamamen mikropsuz hale getirmek mümkün değildir.
 • Bu yüzden özellikle operasyonlar sırasında elde bulunan bakterileri cerrahi yaraya bulaştırmamak için, steril eldiven giyilmesi gerekir

S-            Maske, yüz – göz koruyucu ve önlük kullanımının amacı nedir?

C-           İşlemler sırasında kan ve vücut sıvıları, salgılar, çıkartılar ile kirlenme olasılığında kullanılmalıdır.

S-            Atık güvenliği?

C-           Tıbbi atıklar, tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine uygun olarak kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanmalı, biriktirilmeli, taşınmalıdır. Hastanemizde tıbbi atıkların kontrolü Çevre Yönetim Birimi tarafından yapılmaktadır.

S-            Mikroorganizma nedir?

C-           Elektron mikroskobuyla görülen, gözle görülemeyen ve hastalık oluşturan küçük canlılardır.

S-            Patojen nedir?

C-           Hastalık yapan mikroorganizmalardır.

S-            Nonpatojen nedir?

C-           Normal koşullarda hastalık oluşturmayan mikroorganizmalardır.

S-            Vejetatif nedir?

C-           Mikroorganizmanın aktif ancak spor oluşturmayan kısmıdır.

S-            Spor nedir?

C-           Mikroorganizmanın normalde inaktif olan fakat yaşamını devam ettirebilen dirençli şeklidir.

S-            Prion nedir?

C-           Nükleid asidi olmayan protein yapıdaki infeksiyöz ajanlardır. Dezenfeksiyon ve sterilizasyona son derece dirençlidir.

S-            Kontaminasyon nedir?

C-           Bir cismin kirlenmesi yada sterilitesinin bozulmasıdır.

S-            Dekontaminasyon nedir?

C-           Patojen mikroorganizmaların ortamdan uzaklaştırılmasıdır. Tıbbi alet ve malzemeyi koruyucu herhangi bir araç kullanmaksızın bir sağlık çalışanının elle dokunduğunda risk taşımamasıdır.

S-            Asepsi nedir? Kaça ayrılır?

C-           Hastalık yapan mikroorganizmaların yokluğu, enfeksiyonun olmamasıdır.

 • Tıbbi Asepsi :              Temiz teknik
 • Cerrahi Asepsi : Steril teknik

S-            Antisepsi nedir?

C-           Canlı yüzeylerdeki mikroorganizmanın etkilerinin durdurulması ya da öldürülmesi işlemidir. Bu amaç için kullanılan kimyasal maddelere antiseptik denir.

S-            Sterilizasyon zinciri?

C-

 • Kullanım sırasında kontamine olmuş malzemenin kullanım alanından alınması,
 • Dekontamine edilmesi,
 • Paketlenmesi,
 • Steril edilmesi,
 • Kullanılacağı ana dek sterilitesinin bozulmaması

S-            Sterilizasyonda kullanılan farklı yöntemlerin varlığına karşın tümü için geçerli temel kurallar nelerdir?

C-          

 • Sterilizasyon yöntemi mekanik, fiziksel ve biyolojik yöntemlerle izlenmelidir.
 • Aletler temizlenmeli, kurutulmalı ve gözden geçirilerek çalışır durumda oldukları ve temizlikleri kontrol edilmelidir.
 • Kullanılacak tekniğe devlerin aşkı uygun paketleme yapılmalıdır. Paketleme ile buhar ya da gaz geçişine izin verecek ancak sterilizasyon sonrası aletin kontaminasyonunu etkileyecek bir bariyer sağlamalıdır.

S-            Paketlenmiş steril malzemenin üstündeki etikette olması gerekenler nelerdir?

C-           Paketler, içerik, sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi gibi konularda bilgi verecek şekilde etiketlenmelidir.

S-            Sterilizasyon yöntemleri nelerdir?

C-

 • Fiziksel Yöntemler
  • Isı İle Sterilizasyon
   • Kuru Isı İle Sterilizasyon
   • Buhar Sterilizasyonu
  • Işın İle Sterilizasyon
   • V. Işınları
   • Gama Işınları
  • Kimyasal Yöntemler
   • Gazlar : Etilen Oksit
   • Solüsyonlar
    • %2’lik Gluteraldehit 10 saat
    • %8’lik Formaldehit 24 saat
   • Gaz Plazma
    • Hidrojen Peroksit
    • Parasetik Asit

S-            Kuru ısı ile sterilizasyon?

C-           Metal, yeniden kullanılacak iğneler, iplik, ısıya dayanıklı pudralar, yağlar ve cam kaplar gibi yüksek ısıya dayanıklı ve sıvı olmayan malzemeler için kullanılabilir.

S-            Kuru ısı sterilizasyonunun avantajları nelerdir?

C-

 • Kurulması ve bakımı kolaydır.
 • Yalnızca bir parametre ile kontrol edilebilir.
 • Malzemeyi paslandırmaz.

S-            Kuru ısı sterilizasyonunun dezavantajları nelerdir?

C-

 • Isıya duyarlı malzemeleri bozar.
 • Düşük dereceleri uzun süreli işlem gerektirir.
 • Sporlar en çok kuru ısıya dirençlidir.
 • Sterilizasyon kontrol parametreleri güvenli değildir.
 • Yüksek ısının uzun süre olması malzemeye zarar verir.
 • Paketlemede kullanılan yüksek ısıya dayanıklı malzeme türü sınırlı sayıdadır.

 

S-            Buhar sterilizasyonu?

C-           En güvenilir, en hızlı ve ekonomik sterilizasyon yöntemidir. Temel ilke otoklav ile steril edilecek malzemenin her noktasının belli bir ısıya sahip doymuş su buharı ile yeterli süre temas etmesini sağlamaktır.

S-            Buhar sterilizasyonunun avantajları nelerdir?

C-

 • Penetrasyon ( NÜFUS ETME ) ve öldürücü etkisi yüksektir.
 • Her hangi bir atık bırakmaz.
 • Kontrol edilmesi kolaydır.
 • Hızlı ve ucuzdur.
 • Toksik etkili herhangi bir madde kullanılmaz.

S-            Buhar sterilizasyonunun dezavantajları nelerdir?

C-

 • Kauçuk ve plastik malzemelerde kullanılmaz.
 • Malzemeyi paslandırabilir. Pudra, yağ ve sıvılarda kullanılmaz.
 • Sadece kalan hava çıkarıldığında güvenlidir.

S-            Buhar sterilizatörü ( OTOKLAV ) ın doldurulmasında önemli huşular ve teknik nedir?

C-

 • Yükleme arabasına yerleştirirken; bez paketler, havanın çıkması, sterilanın yani doymuş su buharının dolaşımı ve kuruma açısından yan yana konmalıdır.
 • Küvet setleri, havanın çıkışı ve buhar temasını kaloylaştırmak için yan ve öne doğru eğik konulur.
 • Yük hem metal hem de paketten oluşuyorsa, metaller alta, kumaşlar üste konmalıdır.
 • Raflara fazla yüklenilmemeli, paketler sıkıştırılmamalıdır.
 • Yükün içeriği kesinlikle sterilizatör kabininin zeminine dokunmamalıdır.

S-            Buhar sterilizatörü ( OTOKLAV ) ın boşaltılmasında önemli huşular ve teknik nedir?

C-          

 • Yükleme arabası otoklavdan çıkarıldıktan sonra herhangi bir hava sirkülasyonunun olmadığı yere götürülür.
 • Otoklavı açan teknisyen yükleme gereklerinin yerine getirilip getirilmediğini devlerinaski kontrol eder.
 • Yükleme arabası otoklavdan çıkarıldıktan sonra içerik boşaltılmadan mutlaka soğuması beklenmelidir.
 • Paketlerdeki sıvılaşmayı engellemek için kumaş bir yüzeye alınmalıdır. Paketlerin alındığı yüzey soğuk olmalıdır.
 • Bohçaların kuruduğundan emin olmak için dışından kontrol edilmelidir.

S-            UV ışınlarının kullanımı nasıl olmalıdır?

C-           240 – 280 mm dalga boyunda olan ışın, mikroorganizmalar üzerinde en iyi etkiyi sağlamaktadır. UV ışınları katı ve sıvı devlerin aşkı maddelerin içine işlemez, kontaminasyonu azaltıcı yönde etki sağlar, en çok havanın sterilizasyonunda yararlanılır. Işınlar sterilizasyonu istenen maddeye dik gelmelidir.

S-            UV ışınlarının etki ettiği bakteri yapıları nasıldır?

C-           UV ışınlarının gram negatif sporsuz bakterilere etkinliği daha fazladır.

S-            Etilen oksit gazı?

C-

 • Etilen Oksit (EO), renksiz, çok hafif kokusu olan, havadan biraz daha ağır, yanıcı ve patlayıcı, toksik bir gazdır. EO sterilizasyonu düşük ısıda (37 – 55ºC), standart sürelerde, basınç, nem ve EO gazı ile sterilizasyon işleminin gerçekleştirilmesidir.
 • EO sterilizasyonunda EO gazının yanıcı ve patlayıcı etkisini daha aza indirmek için bazı gazlar (CFC, HCFC, CO2) kombine ederek kullanılmaktadır.

S-            EO kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

C-           EO sterilizasyonu için; malzemenin uygun koşullarda dekontamine edilmesi, gazın steril edilen malzemenin ücra köşelerine ulaşabilmesi için demonte edilmesi, uygun paketleme materyali kullanılması, sürenin, nemin ve sıcaklığın yeterli olması gerekmektedir.

S-            EO avantajları nelerdir?

C-

 • Isıya ve neme hassas tüm tıbbi malzeme ve cerrahi aletler kullanılabilir.
 • Aletlere daha az zarar verir.
 • Sporlar dahil bütün mikroorganizmalara karşı etkilidir.
 • Paketlenmiş alet ve alet lümenlerine penetre olur.
 • Uygulanması ve tatbiki kolaydır.
 • Medikal aletlerin çoğunluğu ile uyumludur.
 • Plastik ve lümenli aletlerin sterilizasyonu için uygundur.

S-            EO dezavantajları nelerdir?

C-

 • Sterilizasyon ve havalandırma süresi uzundur.
 • Sıvılar steril edilemez.
 • Kazan hacmi küçüktür.
 • Paketleme materyali olarak kumaş kullanılamaz.
 • Çevre, hasta ve sağlık çalışanları açısından güvenlik
 • Alev bastırıcı ile kullanılmazsa yanıcı ve patlayıcı bir gazdır.
 • Toksik artık bırakabilir.
 • Kullanıcı hatasına açıktır.
 • Pahalıdır.

 

 

S-            %2’lik Gluteraldehit?

C-           %2’lik gluteraldehit solüsyonunda 10 saat bekletmek sterilizasyon sağlar. Özellikle optik sistemli aletlerin sterilizasyonu için kullanılır. Lens bölümlerine zarar vermez.

S-            %8’lik Formaldehit ?

C-           Gaz ve eriyik halindedir. Odaların havasının sterilizasyonunda kullanılabilir. Solunum sistemi üzerinde toksik etkisi vardır ve konsorejen bir gazdır. Kullanımı yaygın değildir. Kontrolü hemen hemen imkansızdır.

S-            Hidrojen peroksit?

C-           Gaz plazma sterilizasyonda ısı ve neme gerek duymadığından en hassas malzemeler, optik cihazlar, elektronik aygıtlar bu yöntemle steril edilebilmektedir. H2O2 toksik değildir. H2O2 her türlü reaksiyonun sonunda oksijen ve suya dönüşür. Dolayısıyla sistemin zararlı atığı yoktur.

S-            Hidrojen peroksit avantajları nelerdir?

C-          

 • Çevre ve sağlık çalışanları için güvenlidir.
 • Toksik atık bırakmaz.
 • En uzun 75 dk.’da sterilizasyon sağlar.
 • Yönetim ve denetimi kolaydır.
 • Korozif etkisi yoktur.

 

S-            Hidrojen peroksit dezavantajları nelerdir?

C-

 • Selüloz (kağıt), keten, çarşaf, çamaşır ve sıvıların sterilizasyonu yapılamaz.
 • Sterilizasyon kazan hacmi büyüktür.
 • Paketleme için polipropilen gibi sentetik maddeler gerekir.

S-            Hidrojen peroksit ile steril edilmemesi gereken malzemeler nelerdir?

C-

 • Tamamıyla kuru olmayan bütün malzemeler
 • Sıvıları emen aletler ve materyaller
 • Pamuk, kağıt veya karton, keten, havlu, sünger veya odun talaşı gibi selüloz içeren malzemeler
 • Kağıttan yapılma sayım ve tarih etiketleri
 • İmalatçısı tarafından tekrar sterilizasyonu yasaklanmış olan tek kullanımlık malzemeler
 • İmalatçısının özellikle cihaz ile uyumlu olmadığını belirttiği implantlar
 • Vakuma dayanıklı olmayan ve gravite sterilizatörleri için uygun olduğu bildirilen malzemeler
 • Dizaynları nedeniyle yüzeyleri üst üste yapışan ve ayrı tutulması sağlanamayan malzemeler
 • Mevcut koşullarla yıkanamayan iç parçaları olan aletler

 

 

S-            Parasetik asit?

C-           Parasetik asit gaz plazma buharlaşması ve sıvı sterilan şeklinde kullanılmaktadır. Sudan etkilenmeyen cerrahi aletler için kullanılabilir. Parasetik asit uygun ve yeterli şekilde durulandığı zaman, steril edilen malzeme üzerinde toksik atık bırakmayan etkili sıvı bir sterilizandır, ancak elle dokunulduğunda, nötralize devlerinaski.com edilmezse, yeterli şekilde durulanmazsa yaralanmalara neden olabilir.

S-            Parasetik asit avantajları nelerdir?

C-

 • Çevre ve sağlık çalışanları için güvenlidir.
 • 30 dk ile 6 saat arasında sterilizasyon sağlar.
 • Korozif etkileri ve zararlı atıkları yoktur.
 • Toksik etkisi yoktur.

S-            Parasetik asit dezavantajları nelerdir?

C-

 • Kazan hacmi küçüktür (yaklaşık 150 ml).
 • Sadece paslanmaz çelikten yapılan aletler steril edilir.
 • Sıvı maddeler steril edilemez.
 • Paketleme için polipropilen gibi sentetik maddeler gerekir.

S-            Fiziksel indikatörler ?

C-           Cihaz üzerinde bulunan göstergeler, sterilizatör içerisinde zaman, sıcaklık, buhar basıncı, bağol nem ve gaz konsantrasyonu gibi parametrelerin ölçülmesini ve bunların personel tarafından takip edilmesini mümkün kılar.

S-            Kimyasal indikatörler?

C-           Kimyasal indikatörlerin kullanım amacı, yanlış ambalajlama, sterilizatörün yanlış yüklenmesi veya sterilizatörün arızalarından kaynaklanabilecek muhtemel sterilizasyon hatalarının devlerinaski belirlenmesidir. Hiçbir kimyasal indikatör, bir malzemenin steril olduğunu doğrulamaz, sadece nitelikli sterilizasyon işlemine tabi tutulduğunu gösterir.

NOT       :              Kimyasal göstergeler sterilizasyon işlemi hakkında verdikleri bilgi düzeyine göre kategorilere ayrılır, bunları ISO ve EN şöyle standartlaştırmıştır;

 • Sınıf I ( İşlem İndikatörleri ) : Bunlar sadece prosesin kanıtıdır, paketin dış kısmına uygulanır. Bant ve etiketleri örnek verebiliriz.
 • Sınıf II ( Özel Test İndikatörleri ) : Bowie – Dick gibi özel test indikatörlerini kapsar.
 • Sınıf III ( Tek Parametreli İndikatörler ) : Sterilizasyonun kritik değişkenlerinin sadece devlerin aşkı  birini denetleme yetisine sahip olan indikatörlerdir. Sadece ısı, sadece buhar gibi…
 • Sınıf IV ( Çok Parametreli İndikatörler ) : Sterilizasyonun kritik değişkenlerinden en az ikisini yada tamamını denetleme yetisine sahip olan indikatörlerdir.
 • Sınıf V ( Entegratörler ) : Sterilizasyonun kritik değişkenlerinin tümünü biyolojik ölüme refere ederek kontrol edebilen entegratörlerdir.
 • Sınıf VI ( Emülasyon İndikatörler ) : Spesifik ısı ve zaman aralığında sonuç veren indikatörlerdir.

 

S-            Bowie-Dick Test ?

C-           Doymuş buharın, steril edilmesi planlanan yüke hızlı ve düzgün bir şekilde girip girmediği, sterilizatör hücresindeki havayı çıkarma ve havanın yeniden girmesini önleme kabiliyetinin tanısal olarak test edilmesi işlemidir.

S-            Bowie-Dick testi nasıl ve ne zaman kullanılır?

C-           Her gün ön ısıtma işleminden sonra ve ilk kullanımdan önce özel program yapılır, program bittikten sonra test yaprakları kontrol edilir, eğer bir problem yoksa tüm çizgilerin homojen bir dağılımla firmanın refere ettiği renge dönüşmesi gerekir.

S-            Bowie-Dick testinde homojen renk dağılımı yok ise ne yapılır?

C-

 • Vakum sisteminde yetersizliği ve içeride hava kalması,
 • Kabine sızıntı olmasına,
 • Aşırı ısıtılmış buhar veya ıslak buharın varlığına,
 • Yoğunlaşmayan gazların varlığına işaret eder.

S-            Biyolojik indikatörler?

C-           Seçilen sterilizasyon yöntemine en dayanıklı olduğu bilinen bakteri sporları ile Devlerin aşkı yapılan testlerdir. Basınçlı buhar, H2O2 plazma  ve formaldehit sterilizasyonunda Geobacillus stearothermophilus, etilen oksit sterilizasyonunda Basillus subtilis sporları kullanılmaktadır.

 

sterilizasyon

sterilizasyon

S-            Biyolojik indikatörler nereye yerleştirilir?

C-           Paket veya bohça içerisine konularak, sterilizatörün kapı ağzı, köşeler ve vakum çıkışları gibi sterilizasyon işleminin en zor gerçekleşeceği düşünülen bölgelerine yerleştirilir.

S-            İnfeksiyon riskini etkileyen faktörler nelerdir?

C-

 • Çalışma ortamında alınan koruyucu önlemlerin düzeyi,
 • Aseptik tekniğin ne ölçüde uygulandığı
 • Çalışanların algılama oranına

S-            Sağlık çalışanlarını koruyucu ekipmanlar nelerdir?

C-

 • Cerrahi maske —
 • Steril önlük ve eldiven —
 • Steril örtüler

S-            Steril örtüleri örtmenin amaçları nelerdir?

C-

 • Cerrahi bölgeyi sınırlamak,
 • Bakteriyal bariyer sağlamak,
 • Sıvıya dirençli ortam yaratmak,
 • Mikroorganizma transferini engellemektir.

 

 

S-            Örtüler nerelerde kullanılır?

C-

 • Hastanın örtülmesi sadece ameliyat sahası ile sınırlandırılmaz.
 • Ekipman
  • Hemşire masası,
  • Mayo masası
  • Sıvıların konacağı ring stand
  • Küçük hazırlık masası
  • El masası
 • Cihaz

S-            Cerrahi örtülerin seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

C-

 • Emniyetli olmalıdır.
 • Belirlenen ihtiyaçlara cevap vermelidir.
 • Hasta ve personel güvenliği sağlaması gerekir.
 • Kan ve diğer sıvıların geçişine izin vermemelidir.
 • Dayanıklı olmalı ve bütünlüklerini muhafaza etmelidir.
 • Yırtılmaya, delinmeye, sürtünmeye karşı duyarlı,
 • Yanmaya dirençli olmalıdır.
 • Hav ve lif oluşturmamalı,
 • Örtülen kişinin vücut sıcaklığını muhafaza etmesine yardımcı olmalıdır.
 • Toksik veya allerjen içermemelidir.
 • Hastanın vücut konturlarına uymalı ,
 • Cerrahi aletlerin kullanılmasını zorlaştırmamalı,
 • Uygun örtme özelliğini sağlayacak şekilde esnek olmalı,
 • Toz ve vücut devlerin aşkı partiküllerinin içinden geçmesine izin vermemeli

S-            Hastanın  üzerine  örtülecek  ayak, baş örtüsü özellikleri nelerdir?

C-

 • Ayak, Baş örtü
 • Koton , Çift kat,
 • Yeşil renk 160 cm x 230 cm

S-            Hastanın  üzerine örtülecek  büyük  delikli insizyon örtüsünün özellikleri nelerdir?

C-

 • Ayak, Baş örtü  
 • Koton , Çift kat,
 • Yeşil renk 160 cm x 230 cm
 • Delikli kısmı dört kat

S-            Hasta örtme setlerinin özellikleri neler olmalıdır?

C-

 • Buhar sterilizatörde steril edilecek bohça ebatları 30x30x50 cm boyutlarından daha büyük olmamalı,
 • Tekstil Bohça ağırlığı 5,5 kg ı aşmamalıdır.
 • Paketin aseptik koşullara uygun , rahat açılabilmesi için bir kulak oluşturulmalı.
 • En az dokunma ve hareket planlaması yapılarak son örtülecek örtü en alta gelecek şekilde birbirlerine paralel olarak yerleştirilmelidir.

S-            örtü ve önlüklerde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

C-

 • Tekstil Örtüler hiçbir şekilde dikişle yamanmamalı,
 • Sterilizasyonda kullanılan buhar vb ajandan olumsuz etkilenmemeli,
 • Steril edici ajanın penetrasyonuna ve giderilmesine izin vermeli,
 • Bariyer kalitesini sürdürmelidir.

S-            Örtme prensipleri nelerdir?

C-

 • Takım gayreti
 • Örtülerin sallanmasına (havalanmasına) izin verilmemelidir.
 • Hareketler ve Yerleştirme planlı, hassas ve kesin olmalıdır.
 • Örtüler oynatılmamalı ve yer değiştirmemelidir.
 • Asgari ölçüde ellenmelidir.
 • Güvenlik alanı geniş tutulmalıdır.
 • Steril eldivenli eller korunmalı,
 • Steril ve steril olmayan alanlar arasına emniyetli mesafe koyulmalı,
 • Steril alanlar üzerine uzanılmamalı,
 • Sadece steril alanlara dokunulmalı,
 • Acele edilmemeli,
 • Kullanıncaya kadar örtüleri açılmamalıdır.
 • Örtü bir kez örtüldükten sonra yeri değiştirilmez
 • Yanlış yerleştirilen örtüler kontamine kabul edilir.
 • Örtü üzerine konan klemplerin ucu kontaminedir, işlem sonuna kadar bulundukları yerden çıkarılmaz, yer değiştirilmez.
 • Örtülerin üzerine extra örtü örtme ihtiyacı? -güvensizlik
 • Örtülerin sterilitesi konusunda kuşku varsa kullanılmaz.

S-            Steril alan hazırlığı ve örtme uygulaması?

C-

 • Oluşturulacak steril alan ve masaların üstü temizlik açısından kontrol edilir.
 • Yapılacak cerrahi işlem için gerekecek tüm örtme gereçleri bir araya toplanır.
 • Paketlerin bütünlüğü, sterilizasyon indikatörü, son kullanma tarihi kontrol edilir.
 • Mayo masası ve arka masada tek kullanımlık örtü kullanılmıyorsa su geçirmez örtülerden bariyer kullanılır.
 • Arka masa üzerinde açılan devlerin aşkı çamaşır seti hemşire tarafından dış kabından çıkarılarak masanın ortasına getirilir.
 • Çamaşır seti bohçasının bandı açılır.
 • Bohça önce masanın arka tarafına, sonra yan taraflara, en son ön tarafa doğru açılır.
 • Mayo masası hemşire tarafından hazırlanır.

 

S-            Örtü çeşitleri nelerdir?

C-

 • Hasta örtü setleri
  • Cerrahiye özel örtü setleri
  • Tek örtüler
  • Yarım örtüler
  • Litotomi vb. örtüleri
 • Cerrahi önlükler
 • Şeffaf plastikten yapılmış insizyon örtüleri
 • Örtü materyali olarak tekstiller veya tek kullanımlık örtüler kullanılmaktadır.

S-            Tekstil örtülerin dezavantajları nelerdir?

C-

 • Tekstil örtüler büyük bir depolama alanına ihtiyaç gösterir.
 • Tekrar yıkama maliyeti ile de ekonomik olmaktan çıkmıştır.
 • Tekrar kullanım maliyeti tek kullanımlık örtülere göre % 50 daha fazladır
 • Tekstil örtüler tozlanmaya müsait olması sebebiyle granülom oluşumuna da müsaittir.
 • Yeterli koruyucu etki çok katlı olmasıyla sağlanabilir buda örtü sayısını arttırır.
 • Hava geçirmesinin yanında sıvı geçirgenliği de dezavantajları arasındadır.

 

 

S-            Tekstil örtülerin avantajları nelerdir?

C-

 • Tekrar kullanılabilir,
 • Çevre dostu,
 • Örtülmesi kolay ve
 • Hava geçişi sağlayan özellikleri avantaj sayılabilir

S-            Çok kullanımlık örtülerin özellikleri ne olmalıdır?

C-

 • Her kullanım sonrası kaçıncı kullanım olduğu üzerinde işaretlenmelidir.
 • Birden fazla kullanılabilir malzemeden yapılmış olmalıdır. 50-75-100 gibi…
 • Bu malzemelerin etkinliği gözlenmelidir.
 • Etkinliği azalan veya bozulan materyal süresi dolmadan kullanım dışı bırakılmalı
 • Toksik veya alerjen içermemelidir.
 • Ucuz maliyet seçim için ilk kriter olmamalıdır
 • Çok kullanımlık ameliyat örtüleri ütülenmemelidir.
 • Yama yapılmamalıdır.

S-            Tek kullanımlık örtülerin hammaddesi nelerdir?

C-           Polipropilen, viskos, polyester.

Sterilizasyon uygulamaları ders notları devlerin aşkı ile ilgi bilgileriniz.

 

S-            Tek kullanımlık örtülerin avantajları nelerdir?

C-

 • Bakterial bariyer
 •   Toz toplama özelliği az
 •   Yoğun emek gerektirmez
 •   Az depolama alanı

S-            Tek kullanımlık örtülerin dezavantajları nelerdir?

C-

 • Atık yaratır.
 • Hafızalıdır.
 • Kat izi olması nedeniyle örtülmesi sırasında geri katlanabilir.

S-            İnsizyon örtüsü?

C-           İnsizyon alanı için devlerin aşkı ilave koruyucu katkı sağlamak üzere kullanılabilecek şeffaf ve iodine vb içeren antimikrobial steril drapeler örtü grubu içerisindedir.

 

Here is a collection of places you can buy bitcoin online right now.

Benzer Yazılar

Fizyoloji nedir

S-            Fizyolojiye girişin ilk adımı? C-           Büyük ve küçük kan dolaşımını bulunması. Bu durum fizyolojiye girişin ilk adımıdır. S-            Ülkemizde fizyoloji ile ilgilen ilk bilim adamı kimdir? C-           Dr. Mehmet Şakir Paşa’dır. S-            Fizyolojinin tanımı nedir? C-           Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine getirildiğini inceleyen devlerin aşkı bilim dalıdır. S-           ...

Yeni baslayanlar için anatomi

merhaba sevğili öğrenciler, anatomi hepimizin nefret ettiği derslerden biri ama bu notlar ile artık anatomi çalışmak çok kolay devlerin aşkı anatomi dersi ile sizin yanınızda.   Anatomi nedir?               :              Vücut bölümlerinin yapısını ve gelişimini inceleyen bir bilim dalıdır. Anatomi çeşitleri?         : Makroskopik anatomi Mikroskobik anatomi Gelişim anatomisi Sistematik anatomi Topografik anatomi Tıp eğitimi dışında kalan...
Makale'ye Yorum Yapın

SPONSORLAR

FACEBOOK TAKİP EDİN